Regulamin

 

Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

EDU GROUP

EDU GROUP , ul. 11 Lutego 6/12, 59-100 Polkowice. NIP: 6921336554

REGULAMIN

niniejszy dokument

LEKCJEONLINE.PL

prowadzona przez LekcjeOnline.pl sp. z o.o., na zasadach określonych w Regulaminie, platforma naukowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.lekcjeonline.pl, dalej również jako Usługodawca

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

REZERWACJA

Funkcjonalność systemu administratora www.lekcjeonline.pl polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi narzędzi mających na celu dokonywanie i modyfikowanie zakupu usług w miejscu czasie dogodnym dla Użytkownika. Funkcjonalność Rezerwacji polega przede wszystkim na samodzielnym moderowaniu własnym planem zajęć (Lekcji/Szkoleń/Webinarów) według potrzeby i uznania Użytkownika.

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez www.lekcjeonline.pl  pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach świadczonych przez EDU GROUP usług – m.in. szkoleniowych, dydaktycznych czy konferencyjnych

UŻYTKOWNIK

Podmiot - Klient, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez LekcjeOnline.pl, na zasadach określonych w Regulaminie

PANEL KLIENTA/KONTO UŻYTKOWNIKA

Narzędzie mające na celu indywidualne moderownie i zarządzanie przez Użytkownika usługami i  produktami dostępnymi na platformie www.lekcjeonline.pl, dostępne dla osób posiadających konto, po wcześniejszej rejestracji, dostępna za pomocą indywidualnego loginu i hasła Użytkownika

LEKTOR

osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia procesu dydaktycznego, posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie dziedziny wiedzy wybranej przez Użytkownika

OFERTA

propozycja zawarcia umowy świadczenia usługi dydaktycznej, szkoleniowej, konferencyjnej lub innej zawartej na warunkach LekcjeOnline.pl, w szczególności zawierających temat, cenę i czas trwania usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach platformy LekcjeOnline.pl

LEKCJA

oznacza indywidualną usługę mającą na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności z wybranej przez Użytkownika dziedziny wiedzy

SZKOLENIE / WEBINAR

oznacza indywidualną lub grupową usługę/kurs, mającą na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności z wybranej przez Użytkownika/Użytkowników dziedziny wiedzy

USŁUGA

lekcja, szkolenie, webinar o tematyce wybranej przez Użytkownika lub zorganizowanej przez LekcjeOnline.pl, a także tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w formie pisemnej oraz tłumaczenia symultaniczne („na żywo”)

PRODUKT/PRODUKTY

materiały video, materiały audio, e-booki, audiobooki (dalej łącznie: tzw. „DiGi Content”) zarówno w formach pojedynczych Usług, jak i w formie opracowanych przez Usługodawcę modułów szkoleniowych tj. mających kompleksowy charakter kursów, szkoleń czy webinarów z interesującego Użytkownika zakresu wiedzy merytorycznej, będących przedmiotem zakupu przez Użytkownika za pośrednictwem platformy www.lekcjeonline.pl 

KALENDARZ

Narzędzie dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie www.lekcjeonline.pl mające na celu dokonywanie rezerwacji i usprawnienie usług, a także ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania zapłaty za świadczoną, wybraną przez użytkownika usługę

TRWAŁY NOŚNIK

oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

DYSKUSJA

toczony między LekcjeOnline.pl a Użytkownikiem spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia usługi, odbywający się w ramach udostępnionych przez LekcjeOnline.pl narzędzi wsparcia pozakupowego

 

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego w domenie www.lekcjeonline.pl.

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Internetowego w poszanowaniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

 

LekcjeOpnline.pl spełniają obowiązek informowania użytkownika o warunkach korzystania ze strony internetowej lub aplikacji wynika z art. 5 i następnych ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.).

LekcjeOpnline.pl spełniają obowiązek informowania o plikach cookies lub innej formie przechowywania informacji wynika z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).

 

2. LekcjeOnline.pl dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu LekcjeOnline.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa www.lekcjeonline.pl jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 

 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest douszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3

Usługi i Sprzedaż

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 7 dni w tygodniu, po ówczesnym umówieniu usługi poprzez indywidualny kalendarz świadczenia usług dydaktycznych tj. umówienie lekcji w dogodnym dla siebie terminie z dostępnym w tym dniu lektorem.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę odpłatną lub nieodpłatną w postaci Lekcji, Szkolenia lub Webinara.

4. Usługę odpłatną Lekcja/Szkolenie/Webinar, Użytkownik zakupuje zgodnie z §4. Jedna ze wskazanych usług polega na udostępnieniu Użytkownikowi „na żywo” i on-line dostępu do indywidualnej lub grupowej usługi o wybranej przez Użytkownika tematyce będącej w zasobach LekcjeOnline.pl z wybranym przez Użytkownika lub wskazanym przez Usługodawcę lektorem lub prowadzącym.

5. Użytkownik, w celu tzw. powtórek, ma prawo otrzymać zapis audiowizualny otrzymanej usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji ZAPISZ LEKCJĘ dostępnej w trakcie Rezerwacji oraz w Panelu Klienta, a także bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania usługi przez Usługodawcę. Zapisaną w ten sposób usługę Użytkownik otrzyma w formie linka aktywacyjnego. Administrator będzie przetwarzał tak pozyskane dane osobowe przez 30 dni od wykonania usługi. Wskazany zapis nie dotyczy usługi Szkolenia i Webinar.

6. Zakres usługi Szkolenie/Webinar Usługodawca każdorazowo podaje na Stronie Internetowej Serwisu, wskazując temat usługi, datę usługi, osobę prowadzącego oraz czas trwania Szkolenia/Webinaru.

7. Użytkownik ma prawo do otrzymania 30-to minutowej lekcji próbnej, po wcześniejszym uzupełnieniu formularza dostępnego na www.lekcjeonline.pl Warunkiem otrzymania lekcji próbnej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu usług i produktów oferowanych przez LekcjeOnline.pl sp. z o.o. za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a także za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci wiadomości sms na wysłanej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344) i ustawy  Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).

8. Zgoda, o której mowa w pkt. 7 można w każdej chwili odwołać przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres: kontakt@lekcjonline.pl

§ 4

Zamówienia na usługi i produkty odpłatne

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi lub sprzedaży DiGi Contentu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej www.lekcjeonline.pl .

3. Użytkownik dokonuje zakupu usługi lub produktu poprzez wykorzystanie swojego Panelu Klienta.

4. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej tj. lekcja/szkolenie/webinar, rejestruje się w Serwisie www.lekcjeonline.pl za pośrednictwem przedmiotowej strony internetowej, na której wskazane są ceny i zakresy usług, ich tematy oraz tematy DiGi Contentu. Za pośrednictwem udostępnionego Użytkownikowi narzędzia – Kalendarz – Użytkownik indywidualnie dokonuje rezerwacji daty i godziny usługi z wybranym przez siebie, dostępnym w tym dniu lektorem lub prowadzącym, a w przypadku DiGi Contentu dokonuje zakupu interesującej go tematyki.

4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie odpowiednich kategorii w Kalendarzu lub w przypadku tłumaczeń, wysłanie odpowiednich dokumentów na adres tlumaczenia@lekcjeonline.pl, po wcześniejszym ustaleniu rodzaju i wymiaru tej usługi z  Usługodawcą, poprzez wskazanego maila.

5. Usługodawca po zamówieniu przez Użytkownika usługi prześle mu link aktywizujący usługę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

6. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto, za wyjątkiem usługi tłumaczenia wskazującej ceny netto.

7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę odpłatną przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ulicy Grunwaldzkiej 182.

8. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne.

Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 5 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: reklamacja@lekcjeonline.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który dokonał rezerwacji i opłaty usługi, może ją odwołać w każdym czasie, nie później niż 24 godziny przed jej planowym rozpoczęciem. Nieodwołanie we wskazanym terminie powodować będzie obciążenie Użytkownika kosztem usługi.
 2. Odstąpienie i rezygnacja z usługi, w zależności od woli Użytkownika, skutkować będzie zwrotem otrzymanej od Użytkownika ceny lub zamianą na inny, wskazany przez Użytkownika termin usługi. W przypadku chęci otrzymania zwrotu ceny, należy wysłać maila na adres reklamacja@lekcjeonline.pl .

3. Odstąpienie od umowy nie obejmuje produktów zakupionych w ramach DiGi Contentu, co oznacza, iż Użytkownik-Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży po otrzymaniu zakupionych materiałów.

4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu w formie anulowania usługi w Panelu Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika na wskazany w pkt. 2 adres poczty elektronicznej informacji o zwrocie, zwrócić mu środki otrzymane za usługę będącą przedmiotem rezygnacji.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy produktów oferowanych przez LekcjeOnline.pl w zakresie oferty DiGi Content.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest EDU GROUP , ul. 11 Lutego 6/12, 59-100 Polkowice.
 2. W Spółce został powołany Inspektor Danych Osobowych adwokat dr Bartosz Szymkow, z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo bartosz.szymkow@kancelariabms.pl .
 3. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta lub realizacją umowy o pracę/współpracę/zlecenia;
 2. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
 3. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 4. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 6. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
 7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego  pokrzywdzonym jest Administrator.
 3. Dane osobowe będą pobierane:
 1. bezpośrednio od osób, z którymi Administrator zawiera umowy;
 2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 3. od podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych – przelewy bankowe;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. przez czas niezbędny do realizacji umowy. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 3. przez czas wynikający z przepisów prawa lub determinowany ważnym interesem Administratora.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO;
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO)

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

10. Odbiorcą danych mogą być:

1) Partnerzy współpracujący z Administratorem, w szczególności lektorzy (na zasadzie powierzenia lub udostępnienia) w celu realizacji usług edukacyjnych;

2) Agenci pośredniczący w sprzedaży;

3) Organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

4) Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług – w szczególności lektorzy prowadzący własną działalność gospodarczą;

5) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;

6) Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;

11. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w sposób opisany w § 6, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 9

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu. 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu www.lekcjeonline.pl . Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.

5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r.